Informatie

Over ons

Pinballservice.nl repareert alle merken/types flipperkasten en onderdelen daarvan! Ook maken we onderdelen die niet meer verkrijgbaar zijn en verbeteren we elektronicaonderdelen en/of ontwerpen we complete vervangings-printplaten daarvoor.

Pinballservice.nl is een groep van minimaal mbo gediplomeerde techneuten werkzaam in de speelautomaten (exploitatie) branche met meer dan 35 jaar ervaring en ruime kennis van flipperkasten, elektronica reparaties en software.

Iedereen werkzaam voor pinballservice.nl heeft een reguliere baan en ook andere verplichtingen, het is voor ons hobby!, daarom verwachten wij flexibiliteit van onze opdrachtgevers.
Interne opleidingen voor het repareren van flipperkasten bestaan allang niet meer in Nederland, wij hebben wel de toenmalige opleidingen gedaan en samen met de hedendaagse officiële cursussen zoals computer SMD solderen en elektronica componenten upgrades de kennis om technisch hoogstaand werk af te leveren.

Wij werken met technisch gekalibreerde professionele testapparatuur, computer gestuurde soldeermachines en precisie gereedschap in een ESD veilige officieel gecertificeerde omgeving.
Onderdelen voor reparaties kopen wij in bij officiële leveranciers / groothandel en bestaat alleen uit A-merken inclusief bijbehorende specificatie / gegevens.

Ons werkgebied

lines.png

Pinballservice.nl is gevestigd in Alkmaar, Almere en Amsterdam.
In Alkmaar is de werkplaats voor complete flipperkasten.
Vanuit Almere en Amsterdam wordt service verleend en reparaties aan elektronica verricht.

Pinballservice.nl heeft door de jaren heen heel wat manuals en schema’s verzameld, diverse staan te koop op de pagina: schema’s & manuals. Wij zijn géén onderdelen webshop, overgebleven onderdelen van projecten of partijaankopen staan op de pagina: in & verkoop

Algemene voorwaarden

Alle bedrijfsmatige persoonsgegevens en mailverkeer wordt na 1 jaar géén contact uit onze systemen verwijderd, facturen blijven 7 jaar bewaard voor de belastingdienst.
Elke uitvoering van opdrachtgever heeft een uniek dossier met servicenummer zonder persoonsgegevens, correspondentie gebeurt met behulp van het merk flipperkast en serienummer en/of door ons aangebracht servicenummer.

Artikel 1: Definities
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Pinballservice.nl: de dienstverlenende partij die deze algemene voorwaarden hanteert, hierna te noemen Opdrachtnemer.
 3. Overeenkomst: de opdracht van Opdrachtgever tot dienstverlening van Opdrachtnemer schriftelijk of per email.
Artikel 2: algemeen
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover in de overeenkomst van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk/ per email is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per email zijn overeengekomen
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod anders is aangegeven.
 2. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen/2 weken, tenzij anders aangegeven.
 3. De aanvaarding door Opdrachtgever dient per email of schriftelijk te geschieden.
 4. Dienstverlening van Opdrachtnemer start na schriftelijke of email bevestiging van Opdrachtgever.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor latere opdrachten dan bedoeld in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar was dan wel behoorde te zijn.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 3. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van die prijs tot gevolg heeft
 4. In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die binnen de invloedssfeer van Opdrachtnemer vallen. 
Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn
 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor een bepaalde aan een project of opdracht gerelateerde periode.
 2. Indien uit de overeenkomst noch uit de offerte een bepaalde periode als hiervoor bedoeld kan worden afgeleid is de overeenkomst van onbepaalde duur, de opzegtermijn van Opdrachtgever is dan zes maanden.           
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 4. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer te allen tijde eerst schriftelijk of per email in gebreke te stellen door Opdrachtnemer alsnog een redelijke termijn te gunnen.
 5.  
Artikel 7: Prijs
 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
  Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.
 2. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. De prijs en eventuele kostenramingen zijn altijd inclusief heffingen vanuit overheidswegen.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand kunnen partijen overeenkomen dat de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Voorts is Opdrachtnemer gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering bepaalde tarieven (bijvoorbeeld lonen en materialen) zijn gestegen.
 6. Bovendien mag Opdrachtnemer de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de begroting van het aantal manuren in ernstige mate werd onderschat bij het sluiten van de overeenkomst, de Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen, de Opdrachtnemer zal vermelden wanneer de verhoging zal ingaan en wat die bedraagt.
Artikel 8: Betaling
 1. Betalingen zijn bij bestellingen, versturen van goederen vooraf à contant.
 2. Betalingen bij dienstverlening op locatie zijn à contant.
 3. Betalingen bij afhalen en afleveren van goederen zijn direct à contant.
 4. Betaling van een factuur dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van de betaling dan is hij van rechtswege in verzuim, Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 5% per 30 dagen.                                             
 7. De rente zal worden berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment van verzuim tot het moment van integrale voldoening.
 8. Moet Opdrachtnemer wegens te late betaling door Opdrachtgever incassokosten maken dan komen deze voor rekening van Opdrachtgever.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling bij de Opdrachtgever dan zijn de vorderingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 9: Opzegging
 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde per email of schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie van haar eventuele bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud van betaling ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal zij in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 10: Opschorting en ontbinding
 1. De Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is het Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich aan de andere kant omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. De Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan al dan niet wegens vermeend tekortschieten betaling op te schorten, of eigen vorderingen te verrekenen.
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken waaronder begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, manuals, films, software, (elektronische) bestanden, onderdelen, etc. blijven eigendom van Opdrachtnemer, tot het moment waarop Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Opdrachtnemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever Opdrachtnemer al nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming of door deze aan te wijzen derden om plaatsen te betreden waar zich de eigendommen van Opdrachtnemer bevinden en om die zaken terug te nemen.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
 1. De Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of onrechtmatig handelen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 2. Indien in rechte wordt vastgesteld dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor veroorzaakte schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de daadwerkelijk geleden directe schade ten gevolge van de specifieke prestatie
 3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van door Opdrachtnemer geleverde prestaties.
 4. Bij het inschakelen door Opdrachtnemer van derden kan Opdrachtnemer behoudens eigen tekortkomingen door Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derden. Wanneer Opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor elke aanspraak van die derde in verband met die aansprakelijkstelling evenals alle daarmee verband houdende kosten.
 5. Alle vorderingsrechten en andere rechten van Opdrachtgever tegen Opdrachtnemer in verband met door haar verrichte prestaties vervallen na verloop van 6 maanden na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van de aan zijn rechten ten grondslag liggende omstandigheden.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
Artikel 13: Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en evenmin krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, al dan niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 3. De Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.
 5. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 6. Bijgewerkt Alkmaar 01/maart/2021